Norway: +47 482 03 000 · Denmark: +45 8161 6626 · info@factlines.com

Etiske retningslinjer – Factlines AS

Factlines som leverandør av løsning for aktsomhet skal ha innkjøp og kontakt med omverden som til enhver tid er preget av høy etisk standard.

Vedtatt av Factlines’ styre 28.1.2016.

1. Bakgrunn og hovedprinsipper

Alle ansatte i Factlines, og alle som handler på vegne av Factlines, skal opptre i tråd med god forretningsskikk, gjeldende lovverk og allmenne etiske normer.

Disse etiske retningslinjene omhandler Factlines forhold til kunder og leverandører og Factlines ansvar overfor samfunnet.

2. Formål

Retningslinjene skal ivareta miljø- og samfunnsansvar i våre leveranser, i våre innkjøp og i vår fremferd overfor andre.

3. Hvem retningslinjene gjelder for

Retningslinjene gjelder for alle ansatte i Factlines; herunder også konsulenter og alle med styreverv eller tillitsverv som handler på vegne av Factlines. Ledere har et særskilt ansvar for at medarbeidere er kjent med, og handler i tråd med, retningslinjene.

Kravene i Factlines etiske retningslinjer er minimumskrav. Alle må følge lover, forskrifter og interne regler som gjelder for virksomheten.

4. Forholdet til kunder, leverandører og forretningsforbindelser

4.1 Taushetsplikt

Opplysninger knyttet til den enkelte kunde eller leverandørs virksomhet som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, er taushetsbelagte opplysninger.

4.2 Forhold til forretningsforbindelser

Det er naturlig at det utvikles relasjoner mellom ansatte hos kunde og leverandør ved langvarige avtaleforhold. Disse relasjonene må ikke påvirke beslutninger utilbørlig og det må vises aktsomhet.

Alle som handler på vegne av Factlines er forpliktet til å være med å skape tillit til Factlines beslutninger og sikre Factlines omdømme.

4.3 Fordeler og korrupsjon

Korrupsjon er misbruk av tillit for å oppnå egne fordeler. Korrupsjon er at noen krever, mottar eller aksepterer et tilbud om fordeler eller belønning i anledning av den stilling, det verv eller oppdrag de innehar. Både den som gir og den som mottar slike ytelser kan straffes for korrupsjon.

Påvirkningshandel (smøring) er også straffbart. Med påvirkningshandel menes en som for seg selv eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag, eller gir eller tilbyr noen en fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag.

Korrupsjon og påvirkningshandel er straffbart i henhold til straffeloven. Både enkeltindividet og Factlines kan straffes med fengsel eller bøter.

5. Etisk handel

Factlines skal være en pådriver for etisk handel og plikter å stille krav til en etisk leverandørkjede. Factlines vil bidra til forbedring av arbeids- og menneskerettigheter og miljø i produksjon av varer og tjenester der vi kan. Derfor setter vi etiske krav når risikovurderingen av produkt og leverandørkjeder tilsier det. Factlines benytter eget system for oppfølging av leverandørene. www.factlines.com

Kravene er basert på FN- og ILO-konvensjoner og gjelder i tillegg til lovgivning på produksjonsstedet.

Factlines skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Factlines skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, gjøre vårt for å sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes, at barnearbeid reelt avskaffes, og for å sikre at all diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

6. Miljø

Factlines skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Factlines skal foreta miljøvennlige innkjøp hvor hensyn produkters livsløpskostnader og miljø- og klimamessige konsekvenser av produksjon og deponering av produktet er vurdert.

Det tas hensyn til at alle mennesker skal kunne delta på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Før alle anskaffelser skal behovet for selve anskaffelsen alltid vurderes nøye. Redusert forbruk kan føre til store miljøgevinster.

7. Lojalitet til avtaler

Alle ansatte i Factlines, eller som handler på vegne av Factlines, plikter å følge de avtaler som er inngått ved kjøp av varer eller tjenester. Kjøp av varer utenom avtaler vil kunne svekke Factlines omdømme.

8. Sanksjoner ved brudd på gjeldende regelverk

Det kan medføre disiplinære reaksjoner om en ansatt forsøker å omgå eller bryte gjeldende regelverk. Avhengig av alvorlighetsgrad kan bruddet medføre muntlig eller skriftlig advarsel, oppsigelse, avskjed og eventuell anmeldelse. Brudd på bestemmelsene i straffeloven kan i tillegg medføre offentlig påtale og straffeforfølgelse. Ved tvil om hvordan retningslinjene skal forstås, skal den ansatte kontakte sin nærmeste leder.

Sjekkliste

Sjekkliste:

Styrker mine handlinger / manglende handlinger tilliten til Factlines?

Er mine handlinger / manglende handlinger lovlig og i tråd med vår Code of Conduct?

Er mine handlinger / manglende handlinger påvirket av personlige interesser eller interessekonflikter?

Tåler mine handlinger / manglende handlinger offentlig gjennomlysning?

Er mine handlinger / manglende handlinger i tråd med Factlines høye forretningsetikk?

Våre etiske retningslinjer i PDF